Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Fukttjänster

Fukt & vattenskador är ett vanligt förekommande problem i både äldre samt nya fastigheter. Risken att fastighetens konstruktion tar skada är stor, men med snabba insatser och ett nytänkande hjälper vi dig med följande tjänster.

Fuktskadeutredning av fuktproblem som kan uppstå.

Skadedokumentation på alla skadebesiktningar. Fuktprotokoll, Saneringsprotokoll, Mätprotokoll & Jourprotokoll.

Fuktmätningar enligt RBK manualen i betong samt fukt i trä handboken.

Läcksökningar med specialutrustning för att lokalisera läckaget.

Badrumsbesiktningar för att kontrollera status på ventilation och fukt i fastigheten.

Fuktsäkerhetsplan upprättas innan/ i starten av byggskedet och följs upp med entreprenören/beställaren under arbetets gång.

Fuktronder i byggskedet med löpande kontroll, alt stickprovskontroller.

Rådgivning vid fuktfrågor tex vid materialval för olika konstruktioner.

Fukt möten/genomgång hålls för förvaltare & byggare.

Fuktsäkerhetsdokumentation av hela fukthanteringen i byggprocessen.

Projektledning/Samordning av totalentreprenad med tidsplanering samt nära kontakt med underentreprenörer och beställare ser vi till att jobben går framåt enligt uppskattad tids och kvalitetsmål.

Avfuktning och uppvärmning av fuktskador och nyproduktion.

Uttorkningsplan för betongplatta/bjälklag vid fuktskador och nyproduktion.